تمرین شماره 3 (اختیاری)

تمرین شماره 3 (اختیاری) موعد تحویل: شنبه- 93/09/1 در کلاس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. تفاوت بین زمانبندی باقبضه (preemptive) و بدونقبضه (non preemptive) را توضیح
دهید.
2. تکنیک سالمندی یا سالخوردگی (aging) را توضیح دهید و بیان کنید که برای رفع چه مشکلی
استفاده میشود.
3. فرآیندهای p1, p2, p3, p4 را با زمان اجرای زیر در نظر بگیرید:

در هر یک از حالات زیر مقادیر زمان انتظار و زمان کل را محاسبه نمایید فرض کنید زمان تعویض
متن (Context Switch) میان فرآیندها برابر با یک واحد زمانی باشد.
الف) الگوریتم FCFS
ب) الگوریتم SJF
(q = 3) Round Robin الگوریتم (ج

4. فرآیندهای p1, p2, p3, p4 مطابق جدول زیر به سیستم کامپیوتری رسیدهاند. در صورت استفاده
از زمانبندی کوتاهترین زمان باقیمانده (Shortest Remaining Time First) متوسط زمان کل
اجرای این فرآیندها را محاسبه نمایید.

/ 0 نظر / 39 بازدید