تمرین شماره 2

 

لینک مستقیم(دائمی)

لینک کمکی (دائمی)

بسمه تعالی
تمرین شماره 2 موعد تحویل: شنبه - 93/08/24
1. با توضیح مختصری از وظیفهی سه زمانبند بلندمدت، میانمدت و کوتاه مدت بیان کنید که کدام می-
توانند درجهی چندبرنامگی را کنترل کنند؟
2. تعویض متن به چه معناست؟ افزایش زمان تعویض متن بر بهرهوری سیستم چه تاثیری دارد؟ دلیل
خود را بیان کنید.
3. ارسال مسدودکننده (Blocking) و غیر مسدودکننده (non-blocking) به چه معناست؟ بسته به
ظرفیت بافر بررسی کنید که کدامیک از این دو نوع ارسال را خواهیم داشت.
4. خروجی برنامهی زیر در خط قرمز رنگ چیست؟

5. توضیح دهید که چندنخی (multi threading) چگونه و در چه شرایطی کارایی یک سیستم تک-
پردازنده را افزایش میدهد؟ و در چه شرایطی تاثیری بر کارایی نخواهد داشت؟
6. تفاوت ریسمانهای سطح کاربر و ریسمانهای سطح هسته در چیست؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید